Obchodní podmínky a pravidla pro využívání bezplatné inzerce na internetovém serveru

Provozovatelem tohoto serveru je Flashstudio, s.r.o., se sídlem Italská 209/17, 120 00 Praha 2, IČ: 247 78 338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173513, (dále jen provozovatel).

Uživatelem serveru se rozumí každá osoba, která využívá služeb serveru a při využívání služeb serveru přistoupila k těmto podmínkám. Užívání těchto služeb je vázáno na přistoupení uživatele k těmto podmínkám a pravidlům.

1. Obecná ustanovení

Provozovatel serveru zajišťuje provoz internetových stránek, které umožňují uživatelům zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží a služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozovatele.

Uživatel je oprávněn užívat služby serveru za níže uvedených podmínek:

  • nabídka zboží a služeb musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, předmětem inzerce nemůže být zejména zboží či služby, které nemohou být předmětem obchodu vůbec nebo jen na základě zvláštního povolení nebo zboží, s nímž lze nakládat pouze na základě speciálního povolení, např. střelivo, zbraně, léčiva, nebezpečné látky a přípravky, apod.; obsah inzerce nesmí odporovat zásadě dobrých mravů či poctivých obchodních podmínek
  • nabídka zboží a služeb nesmí zasahovat do chráněných práv jiných osob, zejména práva autorského, práva na ochranu průmyslového vlastnictví či práva na ochranu hospodářské soutěže nebo jinak narušovat chráněné zájmy nebo jiná práva třetích osob
  • podnikatelský subjekt nemůže nabízet zboží či služby, které jsou spojeny s předmětem jeho podnikání
  • nabídka nesmí zasahovat do osobnostních práv fyzických osob
  • inzerce nesmí být použita jako prostředek k trestné činnosti
  • každý účastník bere na vědomí, že nese důsledky spojené s vloženou nabídkou či přijetím nabídky, jež se uskuteční na uvedených stránkách a že po uplynutí zvolené doby se automaticky vymaže
  • účastník je povinen zaplatit poplatek u zvýrazněného inzerátu pomocí SMS

Veškeré služby jsou uživatelům serveru poskytovány zdarma s výjimkou doplňkové služby. Doplňkovou službou se rozumí nadstandardní služba, jejíž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání služeb serveru (např. zvýraznění inzerátu pomocí sms, tzv. topování ). Inzerát uživatele je zveřejněn bezplatně po dobu, kterou určí uživatel. Po této lhůtě bude automaticky smazán. Uživatel je oprávněn smazat jím vložený inzerát před uplynutím stanovené lhůty pomocí kontrolního hesla příslušného inzerátu.

Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky před uplynutím lhůty určené uživatelem, a to v případě, že inzerát je v rozporu s platnými právními předpisy, podmínkami inzerce, dobrými mravy nebo je jinak nevhodný pro zveřejnění.

Provozovatel je oprávněn inzerát smazat nebo jej přesunout v případě, že je vložen do nesprávné sekce s ohledem na jeho obsah.

Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit podmínky inzerce a nastavení služeb serveru, případně služby serveru zrušit, a to po předchozím oznámení označeném Změny a úpravy .

Provozovatel není odpovědný za obsah, kvalitu, původ, zdroj ani zaplacení zboží a služeb nabízeného uživatelem, za text inzerátu plně odpovídá uživatel.

Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné zneužití služeb serveru uživateli či třetí osobou.

Provozovatel není odpovědný za škodu, která by případně vznikla uživateli nebo třetí osobě v důsledku využití služeb serveru.

Server obsahuje mimo jiné odkazy na internetové stránky, které nejsou vlastněny a provozovány provozovatelem. V případě, že uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, k němuž pouze zprostředkovává přístup.

2. Odpovědnost za vady

V případě, že plnění provozovatele v rámci služby „Zvýraznění a posunutí inzerátu pomocí SMS zprávy“ bude vadné, má uživatel práva z odpovědnosti za vady, které může uplatnit u provozovatele v rámci reklamace. Reklamaci služby „Zvýraznění a posunutí inzerátu pomocí SMS zprávy“ je možné uplatnit u provozovatele serveru – Flashstudio, s.r.o., IČ: 24778338, se sídlem Italská 209/17, 120 00 Praha 2, společnosti zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložce č. 173513, e-mail inzerce@flashstudio.cz. Reklamace musí obsahovat popis vady, kterou uživatel službě vytýká, a jaké právo uživatel uplatňuje v souladu s § 2615 a 2169 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění, rozhodne provozovatel o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel s uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru, který umožňuje bezplatnou inzerci uživatelům, je správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOU ).

Uživatel tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 ZOOU.

Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný.

Provozovatel ve smyslu ZOOU informuje uživatele o zpracování jeho osobních údajů a jeho právech. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v jakém mu byly uživatelem poskytnuty pro zveřejnění inzerátu (tzn. jméno, příjmení, emailová adresa, případně telefonní číslo), a to za účelem zajištění služby provozovatele spočívající ve zprostředkování inzerce.

Provozovatel dále informuje uživatele, že má na základě písemné žádosti za podmínek stanovených v ustanovení § 12 ZOOU právo na informace o zpracování osobních údajů uživatele, a další práva stanovená v ustanovení § 21 ZOOU, zejména právo obrátit se v případě porušení povinností provozovatele na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Provozovatel bude shromažďovat a uchovávat osobní údaje pouze po dobu 3 měsíců ode dne vymazání inzerátu ze serveru.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty a není oprávněn předávat osobní údaje uživatele jiné osobě.

Provozovatel není odpovědný za zneužití osobních údajů zveřejněných uživatelem (tzn. uvedených v inzerátu).

4. Soubory cookies

Provozovatel serveru používá k provozování serveru soubory, tzv. cookies. Provozovatel využívá tyto soubory především ke zlepšení služeb serveru (např. prostřednictvím analýzy návštěvnosti).

Pomocí těchto souborů provozovatel získává od uživatele určité informace, např. IP adresu připojujícího se počítače nebo typ používaného prohlížeče a stránky. Informace, které provozovatel prostřednictvím souborů cookies získá, nejsou informacemi, na základě kterých je možné uživatele identifikovat.

Pokud uživatel nechce soubory cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušné nastavení. Uživatel bere na vědomí, že zablokuje-li všechna cookies, nebude moci využít některé funkce serveru.

Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem.

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na vašich stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.